Sakura Teppanyaki & Sushi

Japanese Hibachi Family Restaurant

Sakura Teppanyaki & Sushi

2198 Broadway St.
Redwood City, CA 94063
(650) 368-0800

Sakura Teppanyaki & Sushi 2

373 Main St.
Redwood City, CA 94063
(650) 369-4350

Sakura Teppanyaki & Sushi

744 Laurel St.
San Carlos, CA 94070
(650) 832-1254